Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Kdo jsem pro tebe?

31.05.2009, autor: Gaston Courtois, kategorie: Duch svatý

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. (Jan 1,1)
Já jsem, který jsem! (Ex 3,14)
Vždyť náš Bůh je oheň stravující. (Žid 12,29)
Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh. (Zj 1,8)
Já jsem První i Poslední. (Zj 1,17)
Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! (Jan 1,29)
Dříve než byl Abrahám, já jsem. (Jan 8,58)
Já a Otec jedno jsme. (Jan 10,30)
Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. (Jan 13,13)
Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)
Já jsem pastýř dobrý! (Jan 10,11)
Já jsem dveře k ovcím. (Jan 10,7)
Já jsem světlo světa. (Jan 8,12)
Já jsem pravý vinný kmen. (Jan 15,1)
Já jsem král! (Jan 18,37)
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. (Jan 6,51)
Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží! (Jan 6,68-69)
Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha! (Mt 16,16)
Pán můj a Bůh můj! (Jan 20,28)
Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. (Lk 22,27)

Rozmluva

Jediný smysl všech lidí je objevit mne, poznat mne, pak ke mně přijít, abychom se sjednotili v ustavičném obětování mne mému Otci jménem všech lidí, mých bratří, a k jejich dobru.
Vše ostatní je jen písemnictví, více či méně hodnotné jako prostředek.
Proč se nesnažíš, abys poznal především mne? Jsem ten, který je a bez kterého nemůžete být nic. Jsem ten, pro kterého jsi ty a bez kterého nejsi nic.
Jsem ten, který jediný může odpovědět na nejhlubší tužby tvého ducha a tvého srdce.
Jsem jediný, který dává smysl tvému životu.
Jsem jediný, který má klíč k tvému tajemství.

Jsem věčný Syn Otce, podstatný odlesk jeho záře, jsem nevyzpytatelný, neprobadatelný, ale nikoliv nepoznatelný.
Jsem nekonečný, ale ne cizinec.
Čím více mě kdo zná, tím více nových obzorů ve mně objevuje.
Znát mne znamená žít pravý život.
Znát mne znamená obohatit se pravým bohatstvím.
Znát mne znamená znát tajemství lásky a štěstí.
Jsem začátek a konec všeho bytí.
Jsem skutečnost svrchovaná nad lidské pomyšlení, nad lidská slova a označení.
Myslíš, že mě znáš, ale neznáš mě.
Mé bohatství nekonečně přesahuje tvou obrazotvornost.
Ale čím více mě poznáš, tím více budeš chtít poznávat mě neustále.

Jsem především přítel.
Ten, který chtěl sdílet váš život, abyste mohli sdílet život jeho.
Ten, který chtěl přebývat mezi vámi a učinit se chlebem vašich duší.
Ten, který, tichý a pokorný srdcem, trpělivě čeká, až ho zavoláte, aby vás prostoupil.
Jsem přítel, který odpouští.
Nikdo, kdo ke mně přichází se srdcem oddaným a plným lítosti, není odmítnut.
Odpouštím sedmdesát sedmkrát.

Jsem přítel, který dává.
Není pro mne větší radosti než dávat.
Protože respektuji vaši svobodnou vůli, udílím své dary podle síly a naléhavosti vaší prosby.
Jsem přítel, který dává.
Co vám mohu dát více, než jsem dal? Svůj život, své srdce, svou krev… celé své lidství a celé své božství… sám sebe. Abyste mě nyní vlastnili zahaleného a později zjevného ve slávě.

Jsem váš Bůh, váš Spasitel, váš Vykupitel, váš Pán a stal jsem se vaším přítelem, vaším služebníkem, vaší potravou.
Jsem především velmi zneuznaný.
Tolik křesťanů mě špatně zná a často mě znetvořuje nebo zkresluje.
Proto mě tak málo lidí zná.

Ty, který čteš tyto řádky, chceš se pokusit porozumět mi, chceš se se mnou stýkat v Písmu svatém, ve svatém přijímání, ve vnitřním rozhovoru?
Chceš se pokusit napodobit mě tak, abys byl jakoby mým pokračováním?
Chceš se pokusit hlásat mě svým chováním všem, kteří tě obklopují, a zjevovat mě jim, aniž bys mě příliš zkreslil?

Modlitba

Svatý jsi, Pane Bože, ty jsi Bůh nad bohy. Ty jediný jsi tvůrcem zázračných děl.
Ty jsi Silný, ty jsi Veliký, ty jsi Nejvyšší.
Ty jsi Všemohoucí, ty jsi Otec svatý a Král nebe i země.
Ty jsi Trojjediný a Jediný, Pán Bůh nad bohy.
Ty jsi Dobro, veškerá Dobrota, Dobro nejvyšší, Bůh živý a pravý.
Ty jsi Láska, ty jsi Moudrost, ty jsi Pokora, ty jsi Trpělivost.
Ty jsi Krása, ty jsi Jistota, ty jsi Mír a Radost.
Ty jsi Naděje, ty jsi Spravedlnost a Mírnost, ty jsi veškeré naše bohatství.
Ty jsi Sladkost, ty jsi Ochránce, ty jsi náš Obránce a naše Stráž.
Ty jsi naše Útočiště a naše Síla.
Ty jsi naše Víra, naše Naděje a naše Láska. Ty jsi velká sladkost naší duše.
Ty jsi Dobro nekonečné, ty jsi veliký a podivuhodný Pán, všemohoucí, dobrotivý, nejvýš soucitný a náš Spasitel.

(sv. František z Assisi, Píseň po obdržení stigmat)

Ukázka je z knihy Důvěrně s Ježíšem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump