Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Litanie k Duchu svatému

05.05.2010, autor: Petr Karas, kategorie: Duch svatý

Litanie k Duchu svatému

(odpověď: „Buď veleben.“):

Duchu svatý,
- sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka;
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží;
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího;
- který přebýváš v srdci Syna Božího, nauč mě tebe poznávat a upřímně milovat;
- který oživuješ slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a úplné důvěře v Boha;
- znamením ohnivých jazyků zapal v mém srdci oheň své lásky;
- tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté;
- který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit;
- který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a v jednotě ducha a duše;
- hořící ohni lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě;
- dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti;
- přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení;
- bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas;
- z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy;
- jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám;
- dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečným činnostem a řečem;
- z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet i mluvit v pravý čas;
- věčná lásko, nauč mě dávat dobrý příklad jiným;
- nekonečná dobroto, dej mi vytrvalost v dobrém;
- nejlepší učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi;
- milý příteli duší, nauč mě nikoho nesoudit a na křivdy nevzpomínat;
- obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky;
- Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby;
- který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti;
- před kterým nic není utajené, nauč mě unikat nástrahám ďáblovým;
- který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla, světa i ďábla;
- který znáš i moji budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi;
- s tvojí božskou pomocí mě nauč žít ke cti a chvále Boží, ke spáse duše a k radosti Matky Boží, abych mohl z tohoto světa odejít jako služebník užitečný.

Vzývání Ducha svatého:
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země.
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám, našim blízkým, naší farnosti ani naší zemi tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Text této modlitby je z knihy Boží slovo na každý den, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump