Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Mou modlitbou je Ježíš II.

02.02.2004, autor: Robert Faricy, kategorie: Modlitba

Ježíš je Pán


Mnozí lidé toto vyznání napadají jako pouhou křesťanskou frázi. Takto však Ježíše titulují všechny biblické zdroje. On je Pánem celého světa, Pánem stvoření, dějin. Je Pánem této země, tohoto společenství. Je Pánem mým. Ale není stejný jako páni tohoto světa. Přistupuje ke mně s láskou a očekáváním, že s Ním navážu co nejbližší spojení. Zve mě, abych Ho poznával láskou. Té však nikdy nemám dostatek. Její plnost spočívá opět jedině v Ježíši. Proto Ho mohu poznat - znovu díky Jeho lásce, kterou mě obdarovává. Jdu s Ním, žiji vedle Něho a s Ním v lásce. Je mým životem.


Ale co když se nemohu sostředit?


Stává se mimochodem, že se při modlitbě nemohu soustředit. Neustále se sem cpou slova někoho, kdo se o mně nelichotivě vyjádřil. Jindy snad je důvodem mé roztržitosti náklonnost k nějakému člověku. Můj bratr před časem dostal srdeční záchvat. Dostal jsem strach, že umře. A právě zmíněný strach se stal příčinou mé roztržitosti. Další příčinou mohou být starosti o budoucnost. Jednou jsem v průběhu modlitby sdělil komusi proroctví týkající se přímo úkolu pro společenství, do něhož dotyčný patřil. A právě to mohlo být důvodem nemalých potíží a rozptýlenosti při modlitbě. K roztržitosti nemáme daleko. A v žádném případě ji nelze ignorovat. Je závažným indikátorem, jejž lze vyložit přibližně takto: V mém životě přetrvává něco, co dosud není podřízeno Ježíši a zůstává stranou mého vztahu k Němu. Jestliže je tímto důvodem například láska k partnerovi, svědčí o tom, že je v ní ještě určitý podíl sebelásky, žárlivosti nebo vlastnické touhy. Objeví-li se během modlitby pocit hněvu vůči někomu, kdo mi ublížil, je to znamením toho, že jsem své city zatím plně neodevzdal Ježíši. Dělám-li si přehnané starosti o budoucnost, nedůvěřuji dostatečně. Chci tedy proto všechny příčiny mé roztržitosti při modlitbě Ježíši vyznat a podrobit Jeho vládě.


Za Ježíšem mohu přijít úplně se vším


Ježíše zajímá všechno v mém životě, ať jsou to zdravotní potíže nebo moje problémy s nadváhou. A jestliže mě nechápe nikdo kolem mne, Ježíš se tím zabývá. Má o mě starost, potká-li mě neúspěch. Jestliže onemocněl někdo z mých blízkých, není lhostejný. Proto mohu a mám připojit svou roztržitost, plynoucí z mých starostí, k obsahu svých modliteb. Mám ji Ježíši vyznat a odevzdat do rukou.


V době, kdy měl můj bratr zmíněný srdeční záchvat, jsem byl velmi ustaraný. Můj vztah k Ježíši se otřásal v základech. Ale jen díky Němu jsem tehdy pochopil, že to, co prožívám ve strachu o svého bratra, mám vložit do svých modliteb, modlit se za něj, za jeho ženu a děti, modlit se, aby - má-li zemřít - zemřel připraven. Nakonec to dopadlo tak, že lékaři namísto infarktu konstatovali srdeční vadu. Nebezpečí smrti sice nepominulo, ale věci se daly do pořádku. Tato zkušenost oživila v mém bratru víru. Začal chodit do kostela a pravidelně ke svátostem. Asi po roce další vyšetření ukázalo, že stanovená předchozí diagnóza byla chybná a že je zdráv. Srdce bylo naprosto v pořádku. A co bylo dál? Rozvedl se se ženou a opustil církev. Později se ještě třikrát oženil.


Co z toho plyne pro nás? Že srdeční potíže nejsou na škodu? Neberte to vážně. Ale chci říci, že bychom se měli učit přijímat každý den, jako by byl poslední. Všechno, radost i trápení, mohu přednést Ježíši a odevzdat Jeho vládě.


Neuspořádané vztahy


Začněme nejprve od neuspořádaných nebo zlých vztahů k lidem. Prosme Pána, aby nám ukázal naše špatné vztahy k lidem, nejprve ty vysloveně negativní. Snad tě někdo odmítl, nechce tě pochopit nebo naopak sám znáš někoho, koho nejsi ochoten tolerovat, protože je to hlupák, neumí se chovat u stolu, případně je naopak přitažlivější pro druhé než ty.


Pane, mé nesprávné postoje k lidem jsi mi dal poznat v průběhu jediného okamžiku. Nyní přišel čas navázat pozitivní vztahy. Pane Ježíši, ukaž mi člověka, jehož mám více milovat, který má v mém životě důležité místo, za kterého se mám nyní modlit.


Pane Ježíši, předkládám Ti tohoto člověka a můj vztah k němu odevzdávám do Tvých rukou. Miluješ ho více než já, nauč i mne milovat. Milovat bez sebelásky, bez vlastnické touhy. Nauč mě pomáhat druhým, pečovat o ně, dodávat jim síly, být jim oporou. Naplň můj vztah k nim Tvým Svatým Duchem, Duchem lásky.


Potíže a problémy


Modleme se i za naše problémy a těžkosti. Všechny je podrobme vládě Pána Ježíše. Přicházejí-li starosti, říkám: "Pane, to je Tvůj problém, ne můj." Odevzdávám Mu své problémy a někdy Mu vyznám: "Já sám jsem celý Tvým problémem."


Já jsem problém, Ježíš je řešení. Zajímají ho všechny mé nesnáze. Stalo se, že jsem se jednou velice obával jisté věci. Přestal jsem důvěřovat. Jedna z příčin mého strachu se týkala církve. Cestoval jsem na schůzku s kardinálem a přemýšlel, zda s ním mám o dané záležitosti vůbec hovořit. Ježíš mi potvrdil: "Samozřejmě, udělej to, už jsem se tím začal zabývat." Když jsem se pak kardinálovi zmínil, odpověděl mi: "Modlil jsem se a v modlitbě mi Pán vnukl, abych věc začal řešit." Jen si představte: Ježíš šel tak daleko, že přiměl kardinála zabývat se mým problémem. Mám přítele "nahoře"! Ne kardinála - Ježíše.


Ježíš je Pán. Nikdy nesliboval, že nebudu trpět. Jeho posledním přislíbením je kříž. Ale slíbil také, že všechno dopadne dobře, tak proč bych mu nedůvěřoval? Vím, že si zaslouží všechnu mou důvěru. Mohu podrobit Jeho vládě všechny své starosti a problémy, mohu se za ně modlit... V charizmatické obnově se stále dopouštíme mnoha chyb jen proto, že mnozí nedovedou odevzdat své problémy do správných rukou, nepřijímají Ježíšovo poučení:


"Jestliže nestaví dům Pán, marně se snaží jeho stavitelé".


Pán je mou útěchou. On ví, co má činit a má moc to učinit i dost lásky, aby to učinil správně. Pomodleme se tedy:


Pane, prosím, ukaž mi můj životní problém, za který se mám modlit. Odevzdávám jej do Tvých rukou, buď Pánem této věci. Jsi Pánem budoucnosti, Ty sám jsi mou budoucností. Celou svou naději vkládám do Tebe, Ježíši.

Z polštiny přeložil Roman Černohorský.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump