Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Otázky pro Angela: „Cestou se napije z potoka...“

20.09.2004, autor: Angelo Scarano, kategorie: Bible

Budu vděčná za vysvětlení věty ze žalmu 110 (Ž 110,7): „Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu. Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu." Opravdu nevím, jak si toto vyložit. A asi nejsem sama. Je vynikající, zeje možné se nikam obrátit o radu. (Marie Luksová, Semily)


Žalm 110 je tzv. královský žalm, zrcadlící rituál intronizace nového krále. Někteří se dokonce po­koušeli rekonstruovat takovou intronizaci právě na základě tohoto žalmu. Bohužel však musíme počí­tat s tím, že existovalo vícero tradic o uvedení krále - a náš text odráží jen jednu z nich.


Poslední verš je považovaný za pozdější dodatek s liturgickým obsahem. Protože v. 7 „vyzrazuje" tajemství síly nově nastupujícího vladaře, není vhodné chápat „napití vody" jako pouhé osvěžení před bitvou. Spíš máme pojmout toto gesto sym­bolicky, jako „skoro svátostné znamení", které (při obřadu intronizace) vyjadřuje uschopnění od Hospodina k vykonání královské služby. Vykladači v této souvislosti odkazují na „napití" z pramene Gichón, jak o tom (snad) referuje l Kr 1,38-39 (Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jójadův, i Keretejci a Peletejci sešli dolů; Šalomouna posadili na mezkyni krále Davida a vedli ho ke Gi-chónu. Kněz Sádok vzal ze stanu Hospodinova roh s olejem a Šalomouna pomazal. Zatroubili na pol­nici a všechen lid provolal: „Ať žije král Šalo­moun!"). Patrně taková tradice navazuje na událost dobytí Jeruzaléma, kdy právě podzemní voda sehrála důležitou roli (srv. 2 Sam 5,7.8: „David dobyl skalní pevnost Sijón, to je Město Da­vidovo. Onoho dne David řekl: Každý, kdo chce bít Jebúsejce, ať pronikne vodní štolou... "). Pokud je uvedený překlad správný, pak se jedná o vodní štolu (spojující pramen Gichón s tvrzí Jebúsejců na kopci), která byla strategickým místem a rozhodu­jícím faktorem pro dobytí budoucího Davidova města.


Své otázky pro Angela můžete zasílat přímo Angelovi na jeho email: scarano@atlas.cz nebo redakci Effathy (poš­tou nebo emailem).


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump