Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Přijímáš to slovo, které má moc tě zachraňovat (a nebo už ho máš dost)?

25.10.2004, autor: Angelo Scarano, kategorie: Bible

Už tě unavilo číst Písmo? Připadá ti zajímavější číst poslední novinku od věhlasného duchovního autora? Ptáš se, jestli (a jaký) má Písmo vůbec vý­znam pro tvůj život?


Na těchto stránkách nabízíme příležitost obnovit (či teprve nalézt) osobní vztah k Božímu slovu. Jak? Především pomocí samotného Písma, pak také pomocí krátkých podnětů a otázek. Tyto otázky bu­dou mít někdy „nápovědu" biblických odkazů (větši­nou se jedná o méně známé či neznámé texty, ale velmi důležité!). Záměrně jsme neuvedli znění těch­to citátů, ale jen odkazy - větší užitek načerpáme tehdy, když si sami najdeme příslušné místo. Obsah těch veršů si můžeš doplnit na papíru, který vložíš do své Bible. Po nalezení a přečtení těchto míst možná s údivem zjistíš... že stojí za to věnovat čas Božímu slovu (a hlavně objevíš, proč to za to stojí).


Jinde budou otázky „bez nápovědy", protože se jedná o otázky osobní, na které má každý odpově­dět jen za sebe - pokud možno poctivě. Jen prav­divá odpověď ti umožní se dopátrat, jak jsi na tom doopravdy.


Místy jsme uvedli také krátké rady, jak Písmo číst. Stručnost těchto podnětů usnadní zapamato­vání a ... uvedení do praxe.


A) Zkus si odpovědět na následující otázku. Jaký význam má Boží slovo pro náš život? Až si odpovíš, přečti si násle­dující texty a zkus si odpovědět znova.


J 20,30-31
Sk 20,32
Iz 55,10-11
Ř 10,17
l Tes (Sol) 2,13
2Tim 3,16-17


B) Jak Bibli čteš? (Nejdřív si odpověz sám a pak čti dál)


Existují dva způsoby čtení:
 • čtení informativní: je to čtení Písma zpravidla na pokračování, s pomocí komentářů (ale i bez), bez delších zamyšlení; cílem je získat infor­mace • čtení formativní: nemusí to být na pokračování (zpravidla se to týká kratšího úryvku), spojené se zamyšlením (rozjímáním); cílem je promě­na, formace


Oba způsoby potřebujeme, každý má své neza­stupitelné místo. Bible nejen informuje, ale také formuje - proměňuje životy.


Okolnosti ovlivňující čtení Bible:


a) vnější okolnosti
 • množství času (toto množství je individuální -souvisí však také s našimi prioritami • kvalita času – kdy? • prostředí - kde si čtu? • způsob -jak?


Jk 1,21


Proč vlastně Písmo čtu?
Jak vypadá můj čas nad Písmem?
Jak se vypořádám s tím, že mě daný text neoslo­vuje?


Řešením často bývá změna přístupu (číst poti­chu, nebo polohlasitě; opakovaně; vsedě, či vkleče), vnějších okolností - věnovat vhodnější čas, rozhodnout se pro pravidelné čtení (např. denně, nebo jednou týdně v neděli ...), změnit místo (v kostele, někde o samotě...), postupo­vat v četbě systematicky (např. podle liturgie, „na pokračování").


b) vnitřní okolnosti
 • srdce (viz Mt 13,18-23)


Co činí naše srdce úrodnou půdou?
 • touha (ta otevírá a rozšiřuje srdce);
 • pokora (ta mě vede k tomu, abych se nestavěl nad Boží slovo, ale pod ně - tj. v postoji na­slouchání Bohu, podřizování svého života je­ho slovu);
 • modlitba (tou vzývám Ducha, který vykládá a otevírá knihy Písma);
 • víra (viz l Tes 2,13)


C) Přístupy k Božímu slovu


Boží slovo je mocné a my jej potřebujeme do­bře znát a správně aplikovat. K lepšímu pocho­pení a porozumění nestačí Písmo jen číst, aleje dobré používat i následující přístupy:
 • čtení
 • studium (tak jako Židé v Beroji)
 • naslouchání (hlasité předčítání při liturgii nebo ve společenství)
 • zamyšlení spojené s modlitbou (Ž 119,97) o učení se zpaměti - běžné u Židů, ale také u poustevníků a mnichů • aplikace


Které z těchto přístupů užíváš?
V čem nám mohou být Židé z Beroje (Sk 17,11) příkladem?
Jak to dopadá, není-li aplikace? (viz Mt 7,24-27)


Jk 1,22-25 Ezd 7,10


Jak přistupoval Ezdráš k Písmu?
Co se děje, je-li pořadí jiné či něco chybí?


Při studiu Písma nejde především o to, aby­chom získávali větší vědomosti, ale abychom Boží slovo slyšeli, zachovávali, a tak poznávali Boha a přibližovali se mu.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump